• ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកទំហំ 4MP 10X NDAA

  SOAR-CB4110

  4MP 4x optical zoom module NDAA compliant network camera module

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកទំហំ 2MP 33X NDAA

  SOAR-CBS2133

  2mp 33x optical zoom module NDAA compliant network camera module

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកទំហំ 2MP 26X NDAA

  SOAR-CBS2126

  2MP 26x optical zoom module NDAA compliant network camera module

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកបណ្តាញ 20x អនុលោមតាម 2MP

  ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាបណ្តាញផ្កាយពន្លឺ 20x 2MP អនុលោមតាម NDAA ភាពឆបគ្នាដ៏ល្អសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលឯកតា PT

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកទំហំ 4MP 4x NDAA

  ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាបណ្តាញ 4x 4MP អនុលោមតាម NDAA

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីក NDAA