• ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកបណ្តាញ 4MP 4X NDAA

  SOAR-CBS4104

  ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាបណ្តាញ 4x 4MP, អនុលោមតាម NDAA

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកបណ្តាញ 4MP 10X NDAA

  SOAR-CBS4110

  4MP 4x optical zoom module NDAA compliant network camera module

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកបណ្តាញ 20x មេហ្គាភិចសែល

  SOAR-CBS2120

  ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាបណ្តាញផ្កាយពន្លឺ 20x 2MP អនុលោមតាម NDAA ភាពឆបគ្នាដ៏ល្អសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលឯកតា PT

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកទំហំ 2MP 26X NDAA

  SOAR-CB2126

  2MP 26x optical zoom module NDAA compliant network camera module

 • ម៉ូឌុលកាមេរ៉ាពង្រីកអនុលោមតាម NDAA