• កាមេរ៉ាមុខចាប់យកគ្រាប់កាំភ្លើង

    SOAR202

    កាមេរ៉ាគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់មុខស៊េរី Soar202 គឺជារចនាសម្ព័ន្ធលោហៈទាំងអស់ និងសមរម្យសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃទិដ្ឋភាពខាងក្រៅ។

  • កាមេរ៉ាបណ្តាញគ្រាប់កាំភ្លើង LPR H.265

    SOAR202-LPR

    Soar202-LPR ស៊េរី LPR bullet camera គឺជា License Plate Recognition (LPR) ultra-low-light smart camera អាចចាប់យករូបភាពរថយន្ត និងស្គាល់លេខរថយន្ត (ផ្លាកលេខ) នៅក្នុងបរិយាកាសងងឹត។

  • ផលិតផលប្ដូរតាមបំណង